اطلاعات پایه

اطلاعات پایه شامل اعتبارات ، تنظیم اسناد ، صدورچک ، قراردادها و دفترداری می باشد ، که طبق استانداردهای نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی) برای سهولت کار کاربران

در سیستم ثبت گردیده که البته به صورت داینامیک بوده و کاربران می توانند با توجه به نیاز خود تغییرات مربوطه را اعمال کنند .

 • دفتر ­داری
 • تعریف سرفصل حساب ها

         •سرفصل حساب ها مطابق با دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی(تعهدی) در سامانه تدوین شده است و قابل ویرایش و حذف و اضافه نیز میباشد .

 • تعریف دوره مالی
 • تعریف اشخاص
 • تعریف تفضیلی

        •تفضیلی ها در این سامانه به صورت شناور تعریف می شوند و در تعداد نامحدود سطح و به تعداد نامحدود قابل تعریف می باشد .

 • ارتباط تفضیلی با معین
 • تنظیم اسناد
 • تعریف انواع سند
 • تعریف انواع پرداخت
 • قرارداد ها
 • تعریف انواع کسور
 • تعریف پیش نویس قراردادها
 • تعریف طرف قرارداد
 • ثبت قراردادها

         •فرم تعریف قرارداد دارای کنترل هوشمند مبلغ قراردادها می باشد که با استفاده از این خاصیت ، کنترل و یا عدم کنترل پرداخت بیش از سقف قرارداد امکان پذیر می باشد .

 • تعریف کسور هر قرارداد
 • ثبت افزایش و کاهش 25 درصدی
 • ثبت متمم قراردادها
 • ثبت افزایش و کاهش متمم 25 درصدی
 • صدور چک
 • تعریف شعب بانکی
 • تعریف شماره حساب بانکی
 • تعریف دسته چک هر شماره حساب
 • تعریف گیرندگان چک
 • تعریف شرح چک هر قرارداد