خانه/محصولات ما/دستگاه های حضور و غیاب

 

دستگاههای حضور و غیاب :

 

سیستم حضور و غیاب، شامل مجموعهای از سختافزارها و نرمافزارهای متنوع جهت کنترل تردد پرسنل در سازمانها، مجموعهها، کارگاهها و بنگاههاي اقتصادي مختلف با اهداف زیر میباشد:

شناسایی افراد مجاز برای ورود و خروج

ثبت رکورد ورود و خروج افراد در سختافزارهای مرتبط

انتقال رکوردها از حافظه داخلی دستگاهها به نرم افزارهای گزارشدهی مربوطه

گزارشگیری از موارد اداری مربوط به حضور افراد

ارائه خروجی مناسب جهت برنامۀ دستمزد برای محاسبه دریافتی ماهانه شخص

تنوع بالایی در میان دستگاهها و همچنین نرم افزارهای مربوطه آنها برای درج ترددها وجود دارد اما انتخاب کارآمدترین دستگاه و نرم افزار به روشهای شناسایی افراد، روشهای انتقال رکوردها به نرمافزار و همچنین مشخصات دستگاه، وابسته است و بنا به دلخواه و نیاز مجموعه، کارشناسان شرکت نگارستان زرین از میان گزینههای بسیار بهترین انتخاب را به کاربران پیشنهاد میدهند.

دستگاهای حضور و غیاب تشخیص چهره

                   

دستگاههای حضور و غیاب اثر انگشتی سری HB و Green Lable

              

دستگاه های حضور و غیاب اثرانگشتی سری EB